Časté otázky

Prečo treba začať s angličtinou už v predškolskom veku?
Mladšie dieťa je veľmi bezprostredné a ľahko a bezproblémovo sa učí  cudzí jazyk. Staršie dieťa, ktoré má už isté zábrany,  môže mať problémy s dobrou výslovnosťou, gramatikou a ostýchavosťou pri výučbe. Učenie sa ďalšiemu jazyku v skorom veku napomáha vývoju a upevneniu mozgových buniek dieťaťa a zvyšuje tak jeho inteligenciu. Je známe, že  ľudský mozog je prvých 7 rokov života výnimočne tvárny. Toto však závisí od kvality a kvantity prvých mozgových podnetov,ktoré dieťaťu predkladáme. Preto je nesmierne dôležitá stimulácia zmyslov.

 

Aké sú výhody výučby angličtiny v rannom veku?

  • Vo veľkej miere je pozitívne ovplyvňovaný mentálny rozvoj  a intelektuálny vývoj dieťaťa.

  • Dieťa nadobudne prirodzenú výslovnosť.

  • Hoci dieťa nebude rozumieť každému slovu, naučí sa rozumieť z kontextu.

  • Myslenie dieťaťa bude pružnejšie.

  • Dieťa bude v komunikácii v cudzom jazyku spontánne, bez komunikačných bariér.

  • Komunikačné schopnosti dieťaťa s zlepšujú celkovo.

 

Akú metódu používajú vaši lektori pri výučbe cudzieho jazyka detí predškolského veku?
My používame pri výučbe detí predškolského veku prirodzenú cestu, tak ako by sa učili materinský jazyk. Pri výučbe vytvárame anglické prostredie, kde sa komunikuje len v angličtine! Materinský jazyk používame len, ak je to skutočne nevyhnutné. Touto metódou si dieťa u nás osvojuje rovnako prirodzene ako materinskú. Teda vychádzame z toho, že deti porozumejú základným významom cudzieho jazyka ešte pred tým, než sú schopné samostatného prejav. Chápu zmysel celých výrokov, fráz !  Neučia sa len jednotlivé slovíčka, formulovanie odpovedí prichádza až následne. Dieťa sa v žiadnom prípade nenúti k opakovaniu a ani k odpovediam. Deti sú u nás v pravom napr. anglickom prostredí: deti počúvajú anglické pesničky. Lektori využívajú najprirodzenejšiu činnosť detí predškolského veku  – HRU.

 

Prečo Vaše jazykové centrum už neponúka Medzinárodnú skúšku City&Guilds, ako náhradu za maturitnú skúšku?
Bohužiaľ legislatívne zmeny Ministerstva školstva na Slovensku túto možnosť náhrady už neumožňujú. Je to veľká škoda, ale musíme toto rozhodnutie rešpektovať a postupne nájsť pre našich klientov inú alternatívu. Novelou školského zákona č. 245/2008, ktorá bola schválená dňa 4. 12. 2013, sa ruší uznávanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Študenti, ktorí získajú jazykový certifikát do februára 2014 ho môžu využiť v ďalšom školskom roku 2014 /2015 a požiadať o uplatnenie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Riaditeľovi školy však treba túto žiadosť predložiť do 28. 2. 2014! Certifikátmi získanými po tomto termíne nie je možné maturitnú skúšku nahradiť.