Storno podmienky

Ak objednávateľ odstúpi od objednávky 10 až 5 dní pred začatím akcie, je storno poplatok 20% z dohodnutej ceny.

Ak objednávateľ odstúpi od objednávky 4 až 2 dni pred začatím akcie, je storno poplatok 50% z dohodnutej ceny.

Ak objednávateľ odstúpi od objednávky 1 deň pred akciou alebo priamo v deň akcie, je storno poplatok 100% z dohodnutej ceny.

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK6609000000005190405086

SWIFT: GIBASKBX

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo faktúry

Doplňujúce údaje: meno klienta

  • Kurzovné je možné uhradiť aj v hotovosti v kancelárii jazykového centra.

  • Je nutné dodržať formu a obsah uvedených údajov (variabilný symbol, doplňujúce údaje), aby naše jazykové centrum vedelo identifikovať klienta.